Verkoopvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden

VERKOOPVOORWAARDEN

Artikel 1 – JURIDISCHE MEDEDELINGEN

Deze site, toegankelijk via de URL www.dunelace.fr (de "Site"), wordt uitgegeven door:

PR-VERDELING

(Hierna te noemen de “ Bediener ”).

De Operator is te bereiken op het volgende e-mailadres contact@dunelace.com.

Artikel 2 – ALGEMENE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

De Algemene Verkoopvoorwaarden (de “ Algemene Verkoopvoorwaarden ”, of de “ AV ”) zijn uitsluitend van toepassing op de online verkoop van producten die door de Operator op de Website worden aangeboden.

De AV worden aan de klanten ter beschikking gesteld op de Site waar ze rechtstreeks kunnen worden geraadpleegd en kunnen op eenvoudig verzoek en op alle mogelijke manieren aan hen worden meegedeeld.

De AV zijn tegenstelbaar aan de klant die erkent, door een vakje aan te vinken of op de daarvoor bestemde knop te klikken, ze te hebben gelezen en geaccepteerd alvorens een bestelling te plaatsen. De validatie van de bestelling door de bevestiging ervan is de aanvaarding door de koper van de CGV die van kracht is op de dag van de bestelling, waarvan het behoud en de reproductie worden verzekerd door de Operator.

Artikel 3 – BESCHRIJVING VAN PRODUCTEN

De Site is een online verkoopsite voor handtassen en juwelen (hierna de " Product(en) ") die toegankelijk is voor elke natuurlijke of rechtspersoon die de Site gebruikt (de " Klant ").

De Producten die op de Site worden gepresenteerd, zijn elk het onderwerp van een beschrijving (opgesteld door de leverancier of toegankelijk op de site van de fabrikant via een link op de Site) met vermelding van hun essentiële kenmerken. De foto's die, indien van toepassing, de producten illustreren, vormen geen contractueel document. De gebruikershandleiding van het Product, als het een essentieel element is, verschijnt op de Site of wordt uiterlijk bij de levering verzonden. De Producten voldoen aan de eisen van de geldende Franse wetgeving.

De Klant blijft verantwoordelijk voor de voorwaarden en gevolgen van zijn toegang tot de Site, met name via internet. Deze toegang kan gepaard gaan met de betaling van vergoedingen aan technische dienstverleners, zoals internettoegangsproviders, die voor zijn rekening blijven. Bovendien moet de Klant zorgen voor en volledig verantwoordelijk zijn voor de apparatuur die nodig is om verbinding te maken met de Site.

De Klant erkent te hebben geverifieerd dat de computerconfiguratie die hij gebruikt veilig en in goede staat is.

Artikel 4 – BESTELLINGEN

De Operator streeft naar een optimale beschikbaarheid van zijn Producten. Productaanbiedingen zijn geldig binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

Indien, ondanks de inspanningen van de Operator, een Product niet beschikbaar blijkt te zijn na de bestelling van de Klant, zal de Operator de Klant hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte stellen en heeft de Klant de keuze tussen:

 • de levering van een Product van een kwaliteit en prijs gelijk aan het oorspronkelijk bestelde, of

 • terugbetaling van de prijs van het bestelde Product ten laatste binnen dertig (30) dagen na betaling van de reeds betaalde bedragen.

Er wordt overeengekomen dat, behalve de terugbetaling van de prijs van het niet-beschikbare Product, de Operator, indien deze optie door de Klant wordt gevraagd, niet gehouden is tot enige annuleringsvergoeding, tenzij de niet-uitvoering van het contract hem persoonlijk te wijten is.

Behoudens andersluidende vermelding in deze Algemene Voorwaarden en onverminderd het herroepingsrecht voorzien door de toepasselijke wetgeving, zijn de bestellingen van de Klant vast en definitief.

Bij het plaatsen van een bestelling moet de Klant de gekozen Producten selecteren, toevoegen aan zijn winkelmandje, de geselecteerde Producten en de gewenste hoeveelheden aangeven. De Klant heeft de mogelijkheid om de details van zijn bestelling en de totale prijs ervan te controleren en terug te keren naar de vorige pagina's om eventueel de inhoud van zijn winkelmandje te corrigeren, alvorens deze te valideren.

De Klant verbindt zich ertoe de op dat moment geldende Algemene Verkoopvoorwaarden te lezen alvorens ze te aanvaarden en de voorwaarden en eventuele leverings- en herroepingskosten te bevestigen alvorens zijn bestelling te betalen. Bevestiging van de bestelling houdt acceptatie van de AV in en vormt het contract.

Een kopie van deze Algemene Voorwaarden, zoals aanvaard door de Klant, wordt per e-mail naar de Klant gestuurd bij de bevestiging van zijn Bestelling, zodat deze ernaar kan verwijzen.

De contractuele informatie met betrekking tot de bestelling (met name het bestelnummer) wordt tijdig en uiterlijk op het moment van levering per e-mail bevestigd. De Operator raadt de Klant ten zeerste aan om deze orderbevestiging af te drukken en/of te archiveren op een betrouwbare en duurzame drager als bewijs. Een digitale factuur wordt aan de Klant ter beschikking gesteld in de ruimte "mijn account". De Operator raadt de Klant tevens aan om deze factuur als bewijs af te drukken en/of te archiveren op een betrouwbare en duurzame drager.

Elke e-mail die in het kader van een bestelling naar de Klant wordt verzonden, wordt verzonden naar het e-mailadres dat de Klant gebruikt om zich in zijn klantenzone te identificeren.

De Operator behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Klant om welke legitieme reden dan ook niet te valideren, met name in het geval dat:

 • De Klant respecteert de bij de bestelling geldende Algemene Voorwaarden niet;
 • Uit de bestelgeschiedenis van de klant blijkt dat er nog bedragen verschuldigd zijn uit hoofde van eerdere bestellingen;
 • Een van de eerdere bestellingen van de Klant is het onderwerp van een geschil dat in behandeling is;
 • De Klant heeft niet gereageerd op een verzoek om bevestiging van zijn bestelling dat hem door de Operator was toegezonden.

De Operator archiveert de contracten voor de verkoop van Producten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Door een verzoek in te dienen op het volgende adres contact@dunelace.com , zal de Operator de Klant een kopie geven van het contract waarop het verzoek betrekking heeft.

Elke wijziging van de bestelling door de Klant na bevestiging van zijn bestelling is onderworpen aan het akkoord van de Operator.

De informatie die door de Klant wordt meegedeeld bij het plaatsen van de bestelling (in het bijzonder naam en leveringsadres) is bindend voor deze laatste. De verantwoordelijkheid van de Operator kan dus op geen enkele manier worden ingeroepen in het geval dat een fout bij het plaatsen van de bestelling de levering verhindert of vertraagt.

De Klant verklaart over de volledige rechtsbevoegdheid te beschikken die hem in staat stelt onder deze Algemene Voorwaarden te handelen.

Inschrijving staat open voor wilsbekwame meerderjarigen en minderjarigen op voorwaarde dat zij tussenkomen onder toezicht van de ouder of voogd die het ouderlijk gezag uitoefent. In geen geval is registratie geautoriseerd namens derden, tenzij u geldig gemachtigd bent om deze te vertegenwoordigen (bijvoorbeeld rechtspersoon). Registratie is strikt persoonlijk voor elke Klant.

In geval van schending door de klant van een van de bepalingen hiervan, behoudt de operator zich het recht voor om het account van de klant zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

Artikel 5 – BETALINGS- EN ZEKERHEIDSVOORWAARDEN

De Klant erkent uitdrukkelijk dat elke bestelling op de Site een bestelling met betalingsverplichting is, die de betaling van een prijs tegen de levering van het bestelde Product vereist.

In elk geval behoudt de Operator zich het recht voor om de geldigheid van de betaling te controleren, vóór de verzending van de bestelling, met alle nodige middelen.

De Operator maakt gebruik van de Stripe online betalingsoplossing .

Bestellingen kunnen worden betaald met een van de volgende betaalmethoden:

 • Betaling per creditcard. De betaling wordt rechtstreeks gedaan op de beveiligde bankservers van de bank van de exploitant, de bankgegevens van de klant gaan niet via de site. De bankgegevens die tijdens de betaling worden verstrekt, worden beschermd door een SSL-coderingsproces (Secure Socket Layer). Op deze manier zijn deze coördinaten niet toegankelijk voor derden.

De bestelling van de Klant wordt geregistreerd en gevalideerd na aanvaarding van de betaling door de bank.

Het overeenkomstige bedrag wordt pas van de rekening van de Klant gedebiteerd als (i) de gegevens van de gebruikte bankkaart zijn geverifieerd en (ii) de afschrijving is geaccepteerd door de bank die de bankkaart heeft uitgegeven.

De onmogelijkheid om de verschuldigde bedragen te debiteren, heeft de onmiddellijke nietigheid van de verkoop tot gevolg.

De creditcard kan met name worden geweigerd als deze is verlopen, als het maximale uitgavenbedrag waarop de Klant recht heeft, is bereikt of als de ingevoerde gegevens onjuist zijn.

 • Betaling per elektronische portemonnee (Paypal-type). De Klant heeft al een account op de door de Operator gebruikte elektronische portemonnee. De Klant kan deze rekening gebruiken en zijn bestelling veilig betalen zonder zijn bankgegevens mee te delen.

Indien nodig wordt de door de Klant gevalideerde bestelling pas als effectief beschouwd wanneer het beveiligde bankbetalingscentrum akkoord gaat met de transactie.

Als onderdeel van de controleprocedures kan het zijn dat de Operator de Klant om alle documenten moet vragen die nodig zijn om zijn bestelling af te ronden. Deze onderdelen zullen voor geen ander doel worden gebruikt dan hiervoor.

Artikel 6 – BETALING VAN DE PRIJS

De prijs van de Producten die van kracht is op het moment van de bestelling is aangegeven in euro inclusief alle belastingen (TTC) exclusief leverings- en transportkosten. In het geval van een promotie verbindt de Operator zich ertoe de actieprijs toe te passen op elke bestelling die tijdens de reclameperiode voor de promotie wordt geplaatst.

De prijs is uitsluitend betaalbaar in euro (€). De prijs is volledig te betalen na bevestiging van de bestelling. De aangeboden prijzen zijn inclusief kortingen en kortingen die de Operator kan toekennen.

Indien leverings- of transportkosten van toepassing zijn, worden deze toegevoegd aan de prijs van de Producten en afzonderlijk aangegeven vóór de validatie van de bestelling door de Klant. Het totale door de Klant verschuldigde bedrag en de details ervan staan ​​vermeld op de bevestigingspagina van de bestelling.

Artikel 7 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Het contract tussen de Operator en de Klant komt tot stand wanneer de Klant de bevestiging van zijn bestelling verstuurt.

De aandacht van de Klant wordt in het bijzonder gevestigd op de wijze van aanvaarding van de op de Site geplaatste bestelling. Wanneer de Klant zijn bestelling plaatst, moet hij deze bevestigen door middel van de "dubbelklik"-techniek, d.w.z. nadat hij de Producten heeft geselecteerd die aan het winkelmandje zijn toegevoegd, moet de Klant de inhoud van zijn winkelmandje controleren en eventueel corrigeren (identificatie, aantal geselecteerde producten , prijs, voorwaarden en leveringskosten) alvorens deze te valideren door te klikken op "Ik bevestig mijn levering", dan bevestigt hij deze AV te aanvaarden alvorens op de knop "Ik betaal" te klikken, en tot slot valideert hij zijn bestelling nadat hij zijn bankgegevens heeft ingevuld. De "dubbelklik" staat gelijk aan een elektronische handtekening en staat gelijk aan een handgeschreven handtekening. Het vormt een onherroepelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van de bestelling door de Klant.

De archivering van mededelingen, inkooporders en facturen wordt door de Operator verzekerd op een betrouwbare en duurzame drager om een ​​getrouwe en duurzame kopie te vormen. Deze mededelingen, inkooporders en facturen kunnen worden voorgelegd als bewijs van het contract. Tenzij het tegendeel wordt bewezen, vormen de gegevens die door de Operator op internet of per telefoon worden geregistreerd, het bewijs van alle transacties tussen de Operator en zijn Klanten.

De bestelling kan door de Klant worden geannuleerd per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of schriftelijk op een andere duurzame drager in geval van:

 • levering van een Product dat niet in overeenstemming is met de opgegeven kenmerken van het Product;
 • levering die de in de bestelbon vermelde termijn overschrijdt of, bij gebreke van een dergelijke datum, binnen dertig (30) dagen na het sluiten van het contract, nadat de Operator onder dezelfde voorwaarden en zonder resultaat de opdracht heeft gekregen om de levering binnen een redelijke extra tijd;
 • prijsverhoging die niet wordt gerechtvaardigd door een technische wijziging van het product opgelegd door de overheid.

In al deze gevallen kan de Klant de terugbetaling eisen van het betaalde voorschot vermeerderd met de wettelijke rente berekend vanaf de datum van ontvangst van het voorschot.

De bestelling kan door de Operator worden opgelost in het geval van:

 • de weigering van de koper om de levering in ontvangst te nemen;
 • niet-betaling van de prijs (of het saldo van de prijs) op het moment van levering.

Artikel 8 – VERZENDING EN LEVERING

De online verkoopaanbiedingen die op de site worden gepresenteerd, zijn voorbehouden aan consumenten die in Frankrijk of, indien van toepassing, in een lidstaat van de Europese Unie wonen, en voor leveringen in dezelfde geografische gebieden.

Levering betekent de overdracht aan de Klant van het fysieke bezit van of de controle over het Product.

De verzendkosten zijn de kosten die zijn opgegeven tijdens het afronden van de bestelling en worden geaccepteerd bij de validatie van de bestelling .

De Operator verbindt zich ertoe om, in overeenstemming met de leveringstermijn die voor elk van de Producten op de Site is vermeld, de Producten te leveren binnen een termijn van maximaal dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling.

Levertijden worden bij bestelling op de Site in werkdagen aangekondigd. Deze deadlines omvatten de voorbereiding en verzending van de bestelling, evenals de door de vervoerder opgegeven deadline.

De Operator verbindt zich ertoe de Producten te verzenden in overeenstemming met de termijnen die op elk Productblad en in het winkelmandje worden vermeld, op voorwaarde dat de betaling voor de bestelling niet eerder is geweigerd.

Als een of meer Producten echter niet binnen de oorspronkelijk aangekondigde tijd konden worden geleverd, stuurt de Operator een e-mail met de nieuwe leveringsdatum naar de Klant.

De Producten worden geleverd op het adres dat de Klant bij de bestelling heeft opgegeven. Het is dus aan hem om te controleren of dit adres geen fouten bevat. De Exploitant kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het door de Klant opgegeven adres onjuist is, waardoor de levering wordt verhinderd of vertraagd.

Bij aflevering wordt u mogelijk gevraagd een ontvangstbewijs te ondertekenen.

Er wordt niet op een postbus afgeleverd.

Bij levering is het de verantwoordelijkheid van de Klant om te controleren of de geleverde Producten in overeenstemming zijn met zijn bestelling en of het pakket verzegeld en onbeschadigd is. Indien dit niet het geval is, dient de Klant dit verplicht op de leveringsbon aan te geven. Er wordt geen claim op de hoeveelheid of de staat van het Product geaccepteerd als de claim niet op de leveringsbon is gemaakt.

Artikel 9 – HERROEPINGSRECHT

Indien een geleverd Product niet volledig voldoet aan de Klant, kan deze het terugsturen naar de Operator. De Klant heeft veertien (14) dagen de tijd om dit te doen vanaf de datum van ontvangst van de bestelling.

In overeenstemming met artikel L.221-21 van het consumentenwetboek en om dit herroepingsrecht toe te passen onder de voorwaarden van de artikelen L. 221-18 en volgende van het consumentenwetboek, wordt de klant verzocht het standaardformulier voor herroeping in te vullen door door op onderstaande link te klikken

De Operator stuurt per e-mail een ontvangstbevestiging van het opnameverzoek van de Klant.

Indien nodig kan de Klant zijn herroepingsrecht uitoefenen door de Operator de volgende informatie te verstrekken:

 • naam, geografisch adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • beslissing tot herroeping door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld brief per post, fax of e-mail wanneer deze contactgegevens beschikbaar zijn en dus voorkomen op het standaardformulier voor herroeping). De Klant kan gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, maar is dit niet verplicht.

HERROEPINGSFORMULIER

Ter attentie van de Doelvennootschap in de koptekst hiervan (adres reproduceren) per e-mail naar contact@dunelace.com :

Ik/wij (*) stellen u hierbij op de hoogte van mijn/onze (*) herroeping van het contract voor de levering van diensten (*) hieronder:

Besteld op (*):

Naam consument(en):

Adres consument(en):

Handtekening van de consument(en) (indien dit formulier op papier wordt ingediend):

Datum :

(*) Streep de nutteloze vermelding door.

De retourkosten zijn de verantwoordelijkheid van de Klant, tenzij de goederen normaal gesproken niet per post kunnen worden geretourneerd, in welk geval de Operator het Product op eigen kosten zal ophalen.

Het geretourneerde Product moet zich in de originele verpakking bevinden, in perfecte staat, geschikt voor wederverkoop, ongebruikt en met alle mogelijke accessoires.

Naast het geretourneerde Product moet het retourpakket ook een brief bevatten met de exacte en volledige contactgegevens (naam, voornaam, adres) van de Klant, evenals het ordernummer en de originele aankoopfactuur.

De Operator zal de Klant het bedrag van het Product terugbetalen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het Product en alle elementen die de terugbetaling van de Klant mogelijk maken. Deze terugbetaling kan gebeuren met hetzelfde betaalmiddel dat voor de Klant werd gebruikt. Als zodanig kan de Klant die zijn bestelling heeft betaald in de vorm van tegoedbonnen / cadeaubonnen, worden terugbetaald met tegoedbonnen / cadeaubonnen, afhankelijk van de wensen van de Operator.

Door deze Algemene Verkoopvoorwaarden te aanvaarden, erkent de Klant uitdrukkelijk op de hoogte te zijn gebracht van de herroepingsvoorwaarden.

ARTIKEL 10 – AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

De Operator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de niet-uitvoering van het contract door de Klant of als gevolg van een gebeurtenis die door de bevoegde rechtbanken als overmacht wordt gekwalificeerd, of zelfs voor het onvoorziene en onoverkomelijke feit van een derde partij hierbij.

De Klant erkent dat de kenmerken en beperkingen van internet geen garantie bieden voor de veiligheid, beschikbaarheid en integriteit van gegevensoverdracht via internet. De Operator garandeert dus niet dat de Site en zijn diensten zonder onderbrekingen of bedieningsfouten zullen werken. De werking ervan kan met name tijdelijk worden onderbroken voor onderhoud, updates of technische verbeteringen, of om de inhoud en/of de presentatie ervan te wijzigen.

De Operator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik dat van de Site en zijn diensten zou worden gemaakt door de Klanten in strijd met deze Algemene Voorwaarden en voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die dit gebruik zou kunnen toebrengen aan een Klant of aan een derde. De Operator kan met name niet aansprakelijk worden gesteld voor valse verklaringen van een Klant en voor zijn gedrag tegenover derden. In het geval dat de Operator aansprakelijk wordt gesteld vanwege dergelijk gedrag van een van zijn Klanten, verbindt deze laatste zich ertoe de Operator te vrijwaren tegen elk vonnis dat tegen hem wordt uitgesproken en om de Operator alle kosten terug te betalen, inclusief advocatenkosten, gemaakt voor zijn verdediging.

Ongeacht eventuele aanvullende contractuele garanties (commerciële garanties) die kunnen worden verleend, genieten de Producten de wettelijke conformiteitsgarantie zoals voorzien in de artikelen L. 217-4 en volgende van de Consumentenwet (in het bijzonder L. 217-4 tot L. 217 -14 van het Consumentenwetboek), en de garantie tegen verborgen gebreken voorzien in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek.

Wanneer u handelt in het kader van de wettelijke conformiteitsgarantie:

 • u heeft een periode van twee (2) jaar vanaf de levering van de goederen om te handelen:
 • u kunt kiezen tussen het repareren of vervangen van de goederen, met inachtneming van de kostenvoorwaarden bepaald in artikel L. 217-9 van de consumentenwet;
 • u bent vrijgesteld van het leveren van het bewijs van het bestaan ​​van het gebrek aan overeenstemming van de goederen gedurende de vierentwintig (24) maanden na de levering van de goederen (behalve tweedehands goederen).

U kunt beslissen om de waarborg tegen verborgen gebreken van de verkochte zaak in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek in te voeren. In dit geval kunt u kiezen tussen het annuleren van de verkoop of het verminderen van de verkoopprijs in overeenstemming met artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 11 – KLANTENSERVICE

De diensten na verkoop die door de Operator worden uitgevoerd en niet worden gedekt door de commerciële garantie, maken het voorwerp uit van een contract, waarvan een kopie aan de Klant wordt overhandigd.

Claims in het kader van de garanties moeten worden gericht aan de dienst na verkoop op het volgende adres:

 • e-mailadres: contact@dunelace.com

Producten die onder de garantie vallen, moeten nieuw, compleet en in hun originele staat en verpakking worden teruggestuurd na ontvangst en bevestiging van de klacht door de dienst na verkoop.

De Klant krijgt de verzendkosten terugbetaald uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van het product door de Operator.

ARTIKEL 12 – ALGEMENE BEPALINGEN

VOLLEDIGE OVEREENKOMST VAN DE PARTIJEN

Deze Algemene Voorwaarden vormen een contract dat de relatie tussen de Klant en de Operator regelt. Ze vormen alle rechten en plichten van het Bedrijf en de Operator met betrekking tot hun onderwerp. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig worden verklaard op grond van een wet, verordening of na een definitieve uitspraak van een bevoegde rechter, behouden de overige bepalingen hun volledige kracht en reikwijdte. Bovendien kan het feit dat een van de partijen bij deze Algemene Voorwaarden geen gebruik maakt van een schending door de andere partij van een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van haar kant om zich in de toekomst op dergelijke voorwaarden te beroepen. een breuk.

WIJZIGINGEN IN VOORWAARDEN

De Operator behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de Site of de daar beschikbare diensten te wijzigen en/of om de gehele of een deel van de Site tijdelijk of definitief stop te zetten.

Bovendien behoudt de Operator zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de locatie van de Site op internet, evenals deze Algemene Voorwaarden, te wijzigen. De Klant is daarom verplicht om deze Algemene Voorwaarden te raadplegen alvorens de Site te gebruiken.

De Klant erkent dat de Operator op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden gesteld jegens hem of een derde partij als gevolg van deze wijzigingen, schorsingen of beëindigingen.

De Exploitant raadt de Klant aan om deze Algemene Voorwaarden voor een veilige en duurzame bewaring op te slaan en/of af te drukken, en er dus desgevallend op elk moment tijdens de uitvoering van de overeenkomst een beroep op te kunnen doen.

KLACHT - BEMIDDELING

In geval van een geschil zal de Klant eerst contact opnemen met het Bedrijf om een ​​minnelijke schikking te vinden. In geval van problemen bij de toepassing van dit contract, heeft de klant-consument ook de mogelijkheid om, voorafgaand aan elke gerechtelijke procedure, de inzet van een consumentenbemiddelaar te vragen, die u kunt identificeren op de site https://www.economie.gouv .fr/bemiddeling-conso .

De bemiddelaar zal in alle onafhankelijkheid en onpartijdigheid trachten de partijen samen te brengen om tot een minnelijke schikking te komen. Het staat de partijen vrij om een ​​beroep op bemiddeling te aanvaarden of te weigeren, alsook, in geval van een beroep op bemiddeling, om de door de bemiddelaar voorgestelde oplossing te aanvaarden of te weigeren.

In deze context kan elke Europese consument ook toegang krijgen tot het Online Dispute Resolution Platform (ODR) dat toegankelijk is via het volgende URL-adres: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm ?event=main.home .kies een taal

Er wordt aan herinnerd dat het zoeken naar een minnelijke schikking de "korte termijn" van de wettelijke garantie noch de duur van de contractuele garantie onderbreekt. Er wordt aan herinnerd dat als algemene regel en onder voorbehoud van het oordeel van de rechtbanken, de naleving van de bepalingen van dit contract met betrekking tot garanties ervan uitgaat dat de klant zijn financiële verplichtingen jegens de verkoper nakomt.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en toegepast in overeenstemming met het Franse recht.

AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN DOOR DE KLANT

De Klant erkent deze Algemene Voorwaarden aandachtig te hebben gelezen.

Door zich op de Site te registreren, bevestigt de Klant dat hij de Algemene Voorwaarden heeft gelezen en aanvaardt, waardoor hij contractueel gebonden is aan de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden.

De Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de Klant zijn degene die beschikbaar zijn op de datum van de bestelling, waarvan een tot op heden gedateerd exemplaar op zijn verzoek aan de Klant kan worden overhandigd. Daarom wordt gespecificeerd dat elke wijziging van de Algemene Voorwaarden die door de Operator is niet van toepassing op eerder geplaatste bestellingen, behalve met de uitdrukkelijke toestemming van de Klant bij de oorsprong van een bepaalde bestelling.

Cambridge-video

Vidéo Cléo

filmpje Jacobus

Video Irissen

Graff-video